ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล และการพบคราบน้ำมันในทะเลและก้อนน้ำมันบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย

ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล และการพบคราบน้ำมันในทะเลและก้อนน้ำมันบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการทำการประมง และประชาชนในพื้นที่

โดยได้มอบหมายให้ คพ.จัดอบรมทางวิชาการเรื่องการจัดการมลพิษเนื่องจากน้ำมัน และการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน เมื่อวันที่ 26-27 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และจัดการมลพิษเนื่องจากน้ำมันในด้านต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมรวมกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมให้ความรู้ทั้งในการอบรมและการเสวนา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ประเด็นหลักในการเสวนาคือการจัดการมลพิษเนื่องจากน้ำมันภายใต้แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ และการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. 2565 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมันของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลกระทบของน้ำมันรั่วไหลต่อทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและการประเมินความเสียหาย และการจัดการก้อนน้ำมันดิน (Tar Ball) การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน คราบน้ำมัน และก้อนน้ำมันดิน เพื่อสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน ก้อนน้ำมัน คราบน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีการนำวิธีการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือของน้ำมัน (Oil Fingerprint) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำมัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนของตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) ที่สลายตัวยากในสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันได้มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้สัดส่วนของธาตุในน้ำมันมาประกอบการบ่งชี้ รวมทั้งการวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพื่อสนับสนุนในการทำงานของภาครัฐในการสืบหาแหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมันและก้อนน้ำมันบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่กรมควบคุมมลพิษพัฒนาขึ้นร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

"ผลการฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการป้องกันและขจัดมลพิษจากน้ำมัน คราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินในประเทศไทย โดยให้ความสนใจซักถามตลอดเวลาการอบรม และฝากข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงในการดำเนินการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตต่อไป" นายอรรถพล กล่าว


ทส.ติวเข้ม! ป้องกันและขจัดมลพิษจากเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเล

TIN TÀI TRỢ